EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

 • Průvodce Luhačovským zálesím

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Vymezení účelem

Obec Velký Ořechov zpracovává osobní údaje subjektů údajů (občan, organizace, zaměstnanec) pouze na základě stanoveného právního základu a zákonem stanovený rozsah údajů pro daný účel, v rámci:

 • Samostatné působnosti úřadu,
 • Přenesené působnosti úřadu,
 • Zajištění interních procesů a provozu úřadu,
 1. Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

Osobní údaje může obecní úřad zpracovávat také na základě veřejného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR. V rámci akcí pořádaných organizátorem akcí Obcí Velký Ořechov mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Obec Velký Ořechov nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 1. Principy zpracování a ochrana osobních údajů

Obec Velký Ořechov zpracovává přesné osobní údaje, a to přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.  Osobní údaje jsou shromažďovány jen pro předem vymezené, výslovně vyjádřené a legitimní účely.  Osobní údaje jsou uchovávány v listinné i elektronické podobě pouze po omezenou dobu, odpovídající účelu zpracování a v souladu s platným vnitřním předpisem ,,Skartační a spisový řád obce“.

Osobní údaje subjektu údajů (občan, organizace, zaměstnanec) jsou přístupné co nejmenšímu počtu osob.

 1. Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů (občan, organizace, zaměstnanec) má

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných údajů,
 • právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • právo na omezení zpracování, přenositelnost,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů  a
 • právo dodat stížnost u ÚOOÚ

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů.

 1. Informace o zpracování údajů

Při zpracování údajů v působnosti Obce Velký Ořechov jsou subjekty údajů transparentně informovány těmito způsoby:

 • základní informace jsou dostupné všem na webových stránkách obce
 • písemnou informací na webových stránkách obecního úřadu, umožňující uplatnit právo na výmaz subjektům údajů
 • doplňující písemnou informací o zpracování osobních údajů poskytovaných ve vybraných agendách vyžadující informovaný souhlas

 Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Svá práva vůči Obci Velký Ořechov uplatňujte přes pověřence pro ochranu osobních údajů.

Mgr. Monika Boráňová

tel. 604 678 379

e-mail na pověřence: editorweb@seznam.cz

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci.