EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Sazebník správních poplatků Obecního úřadu Velký Ořechov

(podle Zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích)

Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin 20 Kč
za každou matriční událost
Ohlášení změny místa trvalého pobytu 50 Kč
za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku
(od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let)
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství 100 Kč
Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy 100 Kč za první
stránku a 50 Kč za každou i započatou stránku
Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 50 Kč
Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu 30 Kč za každou i započatou stránku
Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu 30 Kč za každý podpis nebo otisk razítka
Vydání povolení změny X
  • a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení
100 Kč
  • b) jména nebo příjmení v ostatních případech (Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.)
1 000 Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1 000 Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem 500 Kč
Vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana 100 Kč
Vydání potvrzení, např. o pobytu, o údajích ze sbírky listin, … 50 Kč